33 sekundy zadní
42 sekundy zadní
1 minuta 20 sekundy zadní
2 minut 6 sekundy zadní
5 minut 51 druhý zadní
například: synonymum slova "matka", synonymum slova "auto", synonymum slova "dům"