22 sekundy zadní
32 sekundy zadní
9 minut 48 sekundy zadní
25 minut 7 sekundy zadní
25 minut 19 sekundy zadní
například: synonymum slova "matka", synonymum slova "auto", synonymum slova "dům"